bg
Главен Офис
Главен Офис
База / Склад
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна , ул. "Войнишка" 5A
00359/52/ 635 051 Пон - Пет: 8:00 - 17:00 9000 Варна, ул. Девня №4
ISO 9001:2015
Сертифициран
ISO 14001:2015
Сертифициран
OHSAS 18001:2007
Сертифициран
ЗАПИТВАНЕ

Евро-Проекти

„ЗАЕТОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ В „А. Д. ХОЛД“ ООД“

ЕВРО-ПРОЕКТИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ В „А. Д. ХОЛД“ ООД ”

 

Евро-Проекти

Димитър Петков,

Управител на дружествотоИзпълняваният от фирма „А. Д. Холд” ООД Евро-Проекти BG051PO001-1.1.13-0215„Заетост за безработни младежи в „А. Д. Холд” ООД” по договор за БФП № ESF-1113-03-02011 г. от 07. 03. 2014 г., на стойност 292 627,96 лв., финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Европейския социален фондприключва успешно на 31 октомври 2015 г. Това беше отчетено пред присъстващите на втората заключителна пресконференция в рамките на проекта. Пресконференцията беше проведена на 16 октомври в гр. София. Присъстваха представители на бенефициента, пресата, работещи в сферата на човешките ресурси, обучаващи организации, външни изпълнители по проекта и работодатели. Присъстващите бяха запознати с изпълнението на дейностите по проекта и резултатите, които са постигнати. Екипът сподели своя опит за справяне с предизвикателствата и трудностите, които са съпътствали изпълнението на дейностите, най-вече свързани със сформирането на целевата група и задържането на младежите на работа. Отчетени бяха следните резултати:

– 20 младежи, завършили успешно обучение за придобиване на професионална квалификация;
– 20 младежи, преминали обучение по дигитална компетентност;
– 20 младежи, включени в заетост за срок от една година;
– обзаведени и оборудвани със съвременна техника 20 нови работни места;
– изработени и получили достъп до широката общественост материали за популяризиране на проекта, ОП „РЧР“ и подкрепата от ЕСФ.

Успешната реализация на проекта е оказала положително влияние върху целевата група чрез осигуряване на заетост на избраните бенефициентите по проекта след успешно преминато обучение и придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на специално оборудвано работно място. Представителите на целевата група са получили знания и умения, които допринасят за придобиване на нови професионални и ключови компетентости, което е предпоставка за включване в постоянна заетост, с която пък, могат да постигат по-високи доходи от труда си, което да ги мотивира трайно за непрекъснато повишаване на квалификацията си като предпоставка за по-високо жизнено равнище.  Включването на младежите в дейностите по проекта ще повиши техните бъдещи възможности за реализация и ще им даде по-високо самочувствие и шансове за устойчивото интегриране на пазара на труда.

Изпълнението на Евро-Проекти е оказало положително въздействие и върху бенефициента, като осигурявайки кадрова обезпеченост е довело до повишаване на капацитета за разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на фирма „А. Д. Холд“ ООД.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът „А. Д. Холд” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.